.

.

Participující: Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Tomáš Hrůza, Michal Klodner, Karel Kunc, Karin Šrubařová

Host: Saša Spačal ~

Kurátorky: Veronika Čechová a Tereza Jindrová

.

Prohlížíme si zblízka, jak vzniká zevnitř prostor života a plynutí času. Rosteme z půdy, vstupujeme do procesů, které v ní probíhají. Semena, práce, informace, kosti, symptomy půdy prorůstají spolehlivým systémem našeho zabezpečení, který se pomalu rozpadá na prach. Nejistý pohled nervózně těká a hledá novou půdu, živé pole, krajinu klidu nebo jenom obyčejný dotek nekonečna.

.

 

Výstava v galerii Entrance vzniká jako procesuální projekt, který se v průběhu trvání bude měnit, navazuje na rezidenci “Hlína, půda, zem”. Videozáznam “Kořeny rostou dovnitř #1” dokumentuje počáteční fázi procesu, od které se bude výstava dále rozvíjet.

.

.

.

F Á Z E ~ 1

koreny rostou dovnitr

koreny rostou dovnitr tomas hruza studio prototyp

koreny rostou dovnitr studio prototyp karel kunc

koreny rostou dovnitr studio prototyp michal klodner

Proč jste si jako stěžejní téma projektu vybrali právě půdu?

Vychází to z potřeby věnovat se zpět něčemu fyzickému a zohlednit přímý vztah člověka a přírody. Začali jsme se jí zabývat ve skupinovém projektu „Hlína, půda, zem“ na který výstava volně navazuje a je jeho rozšířením. Postupně jsme se dostali do fáze, kdy se k ní chceme vztáhnout blíže, vstoupit do ní a prozkoumat ji zevnitř. Půda je jedním z nejdůležitějších aspektů života na Zemi a je překvapivé, jak málo si ji v běžném životě uvědomujeme. Chceme ji tedy ukázat jako živý organismus, připomenout ji konkrétními způsoby a pokusit se tak změnit paradigma, kterým je chápána v současném světě.

Jak vznikla pracovní skupina, kdo jsou její účastníci (čemu se věnují) a jaké realizace má už skupina za sebou? Kdo jsou vaši externí spolupracovníci?

Skupinu tvoří umělci přizvaní k rezidenčnímu projektu studia Prototyp „Hlína, půda, zem“, kteří se během roku 2019 setkávali při společných výletech, workshopech a diskusích nad tématem půda, výstupem projektu je pracovní web blog a tištěná půblikace. Na rezidenci navázala skupinová performance v pražské galerii Etc. a nyní i výstava „Kořeny rostou dovnitř“ v galerii Entrance. V současnosti spolupracují na výstavě v rámci původní skupiny Nikola Brabcová, Veronika Čechmánková, Tomáš Hrůza, Karel Kunc a Karin Šrubařová, všichni jsme umělci, kteří reflektují zásahy člověka a kultury do přírodní krajiny a pracujeme s vědomím její pomíjivosti.
Dále jsme na výstavu přizvali Michala Klodnera, který se ve svém projektu „Livinglab“ dlouhodobě zabývá udržitelným využitím techologií a externě slovinskou umělkyni Sašu Spačal, která využívá technologická rozhraní ke zkoumání vztahů s organickými a minerálními půdními látkami a do výstavy nám zapůjčila skladbu „Transversal is a loop“, zvukové prolnutí tří urovní existence cvrčků a působení člověka
(život cvrčků v zemi, jejich zranitelnost vůči vyhynutíí a komodifikace cvrčků jako nástroje přežití). Skladba je také součástí prvního dokumentačního videa „Kořeny rostou dovnitř #01“ (https://youtu.be/qdQrkeU05b8).

Na co jste se konkrétně zaměřili na výstavě „Kořeny rostou dovnitř“ a co můžeme v galerii nyní vidět? Jak se bude instalace proměňovat?

Celé trvání výstavy je procesem poznávání půdy a odhalování dějů, které v ní probíhají přirozeně i těch, na kterých se spolupodílí člověk. Je to vlastně postupná rekonstrukce naší představy o půdě, která má tajné přání, prolnout se s půdou natolik, abychom na závěr mohli skrze nabyté poznání znovu prožít pocit posvátného setkání se zemí.
Máme k dispozici mnoho odborných pohledů a informací, ale představujeme si, chápeme a objevujeme pomalu, pokud je můžeme zažít, mění se ve zkušenost našeho těla. Neznáme správný postup ani podobu půdy, vytváříme imaginární svět naší představy, která se rozrůstá do prostoru galerie i mimo něj v podobě vzorků živého půdního materiálu, laboratorních instalací, performance, videí a objektů, které jsou všechny jenom pomocnými rekvizitami celého procesu. Nejprve necháváme půdu zmizet, není zde přítomná, zůstaly tady holé kořeny, nazí živočichové a izolované vazby, které postupně propojujeme do vzájemných souvislostí.
Jako červ (mikroorganismus) nebo kořen vstupujeme do půdy a pomocí přítomných symptomů – semena, prach, informace, energie, voda, práce, kosti – se ji snažíme rozpoznat a znovu vytvořit.
Důležitou představou, kterou se pokoušíme zviditelnit, je také tvar procesu skupinové spolupráce. Zajímají nás transformační momenty společného rozhodování, reálná kooperace všech aktérů a vytváření a sdílení společné imaginace, která přímo ovlivňuje naši tvorbu. Celý proces zároveň snímáme, dokumentujeme a vracíme k novému pohledu. Proces distribuce obrazů, je nedílnou součástí výstavy.

Představuje tato výstava finální výstup projektu věnovaného půdě/zemi/hlíně, nebo na ní budou navazovat další aktivity? Pokud ano, jaké?

Jak se výstava postupně vyvíjí, chtěli bychom v závěru ledna více sledovat duchovní rozměr vztahu člověka a půdy, v instalaci se to nejspíše projeví uvolněním prostoru a obrácením pozornosti ke krajině. Zároveň se budeme intenzivně věnovat vytváření zinu, ve kterém se objeví témata první části výstavy, související informace o udržitelném způsobu života a dále kresebné záznamy půdy a života v ní, ve kterých bychom rádi pokračovali směrem k tištěné publikaci. Po skončení výstavy nás určitě čeká nějaká bilance skupinové spolupráce, v rámci Prototypu je pro nás téma půdy otázkou osobního přístupu a budeme se mu věnovat i dále.

koreny rostou dovnitr studio prototyp

 

koreny rostou dovnitr studio prototyp nikola brabcova

Facebook
Sekaninova 16, Praha 2